Regulamin

Regulamin osheeshop.eu

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy OSHEE Shop, dostępny pod adresem internetowym osheeshop.eu prowadzony jest przez OSHEE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 3 Maja 9, 30-062 Kraków, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000301057 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, REGON 141321255, NIP 5252418701, kapitał zakładowy 1.364.400 zł.

 

§ 2
Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – OSHEE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 3 Maja 9, 30-062 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000301057 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, REGON 141321255, NIP 5252418701, kapitał zakładowy 1.364.400 zł.
 3. System – system informatyczny, do którego prawa przysługują OSHEE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a który umożliwia realizację funkcjonalności opisanych w Regulaminie.  
 4. Panel Klienta Systemu – funkcjonalność Systemu, umożliwiająca Klientowi śledzenie wszystkich operacji, związanych z realizacją jego zamówienia.
 5. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie, przy czym Klientem może być wyłącznie:
  • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nieubezwłasnowolnione całkowicie), lub
  • osoba prawna.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym osheeshop.eu.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie oraz Systemie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu realizacji Zamówienia i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów albo opakowań produktów.
 15. Produkt – dostępna w dniu składania zamówienia w ofercie Sklepu rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, co do której prawo własności przysługuje Sklepowi.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: OSHEE POLSKA sp. z o.o., Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@oshee.eu.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 12 357 22 56
 4. Numer faksu Sprzedawcy: +48 012 350 12 66.
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 54 1140 1081 0000 2156 4700 1007.
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-17:00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies – niezbędne w celu złożenia Zamówienia.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca oświadcza, że treści dostępne w Sklepie nie mają charakteru bezprawnego, a Sprzedawca posiada wszelkie prawa do ich rozpowszechniania.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Usługi z tym związane są świadczone przez okres pozostawania Klienta na stronie Sklepu, a umowa, na której podstawie są świadczone może być przez Klienta wypowiedziana w każdym momencie poprzez zamknięcie strony Sklepu.
 4. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), chyba że zaznaczono inaczej w odniesieniu do danego przypadku.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy Produktu do Klienta, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia – w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za dostawę będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji podając adres e-mail i hasło.
 2. W celu złożenia Zamówienia w ramach Konta niezbędne jest podanie w Panelu Klienta Systemu następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres do doręczeń, a w przypadku Przedsiębiorców również nazwę firmy i numer NIP.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Usunięcie Konta stanowi wypowiedzenie umowy o posiadanie takiego konta, zawartej na czas nieokreślony. 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz danych do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, jak również adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
 5. w przypadku składania zamówienia przez osobę fizyczną - zaznaczyć pole „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”,
 6. potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”,
 7. opłacić Zamówienie (wraz z kosztami jego dostawy) w terminie 48 godzin.

§ 8
Oferowane metody realizacji Zamówienia oraz płatności

 1. Zamówienie jest realizowane poprzez dostawę Produktu przesyłką kurierską przedpłaconą.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za Zamówienie (w tym za dostawę Produktu): 
  a. Płatności elektroniczne – przy użyciu systemu Przelewy 24 (należącego do PayPro S.A.);
 3. Płatność za pomocą karty płatniczej VISA, MASTERCARD, Maestro, JCB, POLCARD lub VISA Electron, ważnej na całym świecie lub na terytorium Polski – przy użyciu systemu Przelewy 24.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod realizacji Zamówienia oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Warunkiem zawarcia między Klientem a Sprzedawcą Umowy Sprzedaży jest złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta bądź na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość ta zawierać powinna co najmniej załączoną treść niniejszego Regulaminu, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji informację o przysługującym kupującemu prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą Umowa Sprzedaży.
 3. Użytkownik ma możliwość śledzenia Zamówienia, za pomocą Panelu Klienta Systemu.
 4. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy Sprzedaży trwa do czasu skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub do upływu terminów, w których Klient z takiego prawa może skorzystać.

§ 10
Warunki wykonania Umowy Sprzedaży

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”  zgodnie z § 9 ust. 2 (Umowa zawarta na odległość).
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Produkty objęte Zamówieniem zostaną wysłane (przekazane podmiotowi dostarczającemu przesyłki) przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wskazaną w procesie składania Zamówienia (obejmującą płatność za Zamówienie, w tym koszty dostawy), a w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej – od momentu pozytywnej autoryzacji takiej płatności.
 4. Wysyłka produktów objętych Zamówieniem odbędzie się w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Dostarczenie Produktów objętych Zamówieniem odbędzie się w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania tych Produktów przez Administratora podmiotowi dostarczającemu przesyłki.
 6. Dostawa Produktu odbywa się tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 11
Uprawnienia Klienta

 1. Umowa Sprzedaży zawarta przez Konsumenta ze Sprzedawcą jest Umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w §12 ust. 12 Regulaminu.
 2. Do każdej Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży, w tym dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostawę Produktów objętych Zamówieniem oraz w przypadku płatności za Produkty za pomocą karty płatniczej za obsługę posiadacza karty. Sprzedawca ponosi także odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki zawierającej Produkty lub nieterminową dostawę, w czasie od wydania jej do przewozu do dostarczenia do miejsca przeznaczenia.
 4. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki zawierającej Produkty objęte Zamówieniem przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie jest została uszkodzona lub zniszczona.

§ 12
Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wraz z podaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy można znaleźć tutaj. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu określonego w ust. 1 i 2.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@oshee.eu, jak również wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub faksem - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, do którego odnośnik znajduje się w ust. 3 powyżej lub na formularzu stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną (zarówno za pośrednictwem Konta jak w formie wiadomości e-mail), Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy (z zastrzeżeniem lit. d poniżej): - w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w całości, tj. w odniesieniu do wszystkich Produktów, które obejmowało Zamówienie - wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę; - w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w części, tj. w odniesieniu do niektórych Produktów, które obejmowało Zamówienie – wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące części Zamówienia, od której Klient odstępuje, za wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy. W tym przypadku koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta nie są zwracane z uwagi na to, że w pozostałym zakresie Konsument od Umowy nie odstąpił.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Zwrot płatności nie będzie się wiązał z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie Konsumenta.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem
 1. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 3. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. W przypadku gdy powstaną roszczenia Sprzedawcy względem Konsumenta z tytułu zmniejszenia wartości Produktu wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedawca wezwie Konsumenta do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości powstałej szkody.
 5. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 13
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego można znaleźć tutaj
 5. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 3 dni od ich przyjęcia.
 8. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy sposobu wykonania transakcji płatniczej za pomocą karty płatniczej, w celu jej rozpatrzenia Klient zobowiązany jest do przechowywania potwierdzenia odbioru towaru i dostarczenia go niezwłocznie na wezwanie Sprzedawcy, spółki PayPro S.A. lub innych podmiotów uczestniczących w obsłudze takich płatności.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Ponadto Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
  c. Inne podmioty – zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności lub w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przekazanie innym podmiotom jego danych osobowych Administrator.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży w wybranej przez Klienta formie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 17
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi mogą być w szczególności zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta podany podczas zakładania Konta, zawierającej załączoną nową treść Regulaminu. Klient uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w wyniku zmian regulaminu poprzez złożenie Sprzedawcy wyraźnego oświadczenia o takiej rezygnacji. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia Konta Klienta, który oświadczenie takie złożył. W przypadku, jeżeli Klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji z korzystania usług Sprzedawcy w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informacje o zmianie Regulaminu, przyjmuje się, że zmiany takie akceptuje.
 3. Regulamin wchodzi w życie 3.10.2017 r.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.